REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FULLGEO.PL od 25.12.2014 r.

REGULAMIN

 UWAGA ! SKLEP GEOCHIP.PL JEST OBECNIE W FAZIE TESTOWEJ DO ODWOŁANIA. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI ANULOWANIA KAŻDEGO ZAMÓWIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN. DOTYCZY TO TYLKO ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW KTÓRE SĄ W TRAKCIE WPROWADZANIA,MODYFIKACJI I POPRAWEK. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ INFORMOWAĆ O TYM NIEZWŁOCZNIE.W PRZYPADKU DOKONANIA PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ZAPŁATY. DOTYCZY TO  PRZYPADKU ANULOWANIA ZAMÓWIENIA Z NASZEJ STRONY.

25 grudnia weszła w życie nowa ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),

która jest dokumentem nadrzędnym nad dotychczasowym regulaminem i powoduje jego anulowanie (starego regulaminu) w częściach i punktach oraz w sferach i mechanizmach , a także na płaszczyźnie możliwości technicznych, informatycznych zarówno widzialnych jak i niewidzialnych, które określone są właśnie tą nową ustawą, powodując że Konsument akceptując Regulamin akceptuje wszystkie warunki zgodne z tą właśnie Ustawą a Sklep Fullgeo.pl akceptuje wszystkie wytyczne Ustawy a  tym samym sprzedaje również zgodnie z warunkami nowej Ustawy. Nowa Ustawa o której mowa jest integralną częścią regulaminu. Jednocześnie informujemy , że nowa Ustawa jest na tyle obszerna, że zastosowanie mają wyłącznie te wszystkie uregulowania, które dotyczą zakresu działalności sklepu www.Fullgeo.pl

W celu umożliwienia zapoznania się z nowymi prawami konsumenta - nową Ustawę zamieszczamy w całości poniżej ze względów technicznych jako link i prosimy o zapoznanie się z nią ponieważ stanowi ona integralną cześć regulaminu i jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami. Z poważaniem. 

NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA(Dz. U. 2014, poz. 827)- KLIKNIJ TU ABY SIĘ ZAPOZNAĆ !

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FULLGEO.PL do 24.12.2014 r.

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fullgeo.pl;

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Fullgeo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; Właścicielem sklepu www.Fullgeo.pl jest firma Fullgeo Technologie Pomiarowe Tomasz Gierczak ul. Kasprzaka 49 , 01-234 Warszawa . NIP: 5251390455.

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fullgeo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Fullgeo.pl

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.Fullgeo.pl, prowadzony jest przez Fullgeo, ul.Łucka7/9 Warszawa .

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

 

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

 

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

 

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 600   pikseli.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fullgeo.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Fullgeo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Fullgeo.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fullgeo.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fullgeo.pl .

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fullgeo.pl .

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fullgeo.pl ,

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Fullgeo.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

e) czasu dostawy,

 

 

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fullgeo.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną www.Fullgeo.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia, jest to wiadomość wygenerowana automatycznie przez zautomatyzowany kod sklepu i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomości automatyczne mogą być korygowane ze względu na konieczność sprawdzania ich treści pod kątem błędów i merytorycznym .

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową, lub z odbiorem osobistym . Koszty dostawy określone sa w Cenniku wysyłki w zakładce „Dostawa”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Fullgeo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego,

 

b) płatnością w systemie DotPay, PayPal,

 

c) zapłata kartą płatniczą poprzez system DotPay,

 

d) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierow, listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Fullgeo.pl Warszawa podany w niniejszym Regulaminie.

 

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

Fullgeo , 00-159 Warszawa, ul. Łucka 7/9

 

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

7.5. Koszt  odesłania towaru ponosi sklep po uzgodnieniu formy, kosztów i sposobu zwrotu towaru (przesyłki).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY :

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić "

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Fullgeo.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy umieścić w formularzu kontakt z nami dostępnego na stronie wybierając temat obsługa klienta. Fullgeo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 

 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Fullgeo.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fullgeo.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fullgeo.pl, Warszawa mailowo pod adres biuro {x} Fullgeo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. Fullgeo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fullgeo.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fullgeo.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fullgeo.pl .

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password